Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o přijetí do MŠ

ŽÁDOST

 

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

jejíž činnost vykonává: Mateřská škola Stříbrné Hory, Stříbrné Hory 65,

                                                                                                        582 22 Přibyslav

 

TERMÍN NÁSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:_____________________________________

TYP DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ: ______________________________________________

Uveďte podle potřeby jednu z těchto možností docházky: celodenní, polodenní, omezená. Jde o váš návrh dohody o docházce dítěte podle § 1a, odst. 5, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a čl. č. 2d   školního řádu.                                                                           

 

        

Údaje o dítěti:

 

Jméno a příjmení__________________________________________________

 

 

rodné číslo_____________________ 

 

Datum a místo narození____________________________________________________

 

státní občanství_________

 

Místo trvalého pobytu_____________________________________________

 

tel. č. rodiče___________________

 

 Údaje o rodičích (zákonných zástupcích):

 

Otec – jméno a

příjmení____________________________________________________________

 

zaměstnání/adresa,telefon/__________________________________________________

 

místo trvalého pobytu_________________________________________Telefon:_________________

 

Matka – jméno a

příjmení___________________________________________________________

 

 zaměstnání /adresa,telefon/_________________________________________________

 

místo trvalého

pobytu__________________________________________Telefon:________________

 

Sourozenci jméno a rok narození_____________________________________________________________

                        

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte:

Zdravotní pojišťovna:

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

Přihlašujeme své dítě ke stravování ve školní jídelně Mateřské školy Stříbrné Hory a zavazujeme se, že budeme včas odevzdávat příspěvky.

 

PROHLÁŠENÍ:

1. Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán  původní rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu a že může být v tomto případě také zahájeno přestupkové řízení.

 

2. Souhlasíme, že mateřská škola může v rámci prezentace školy v médiích a na webových stránkách školy využít fotografické záběry vzniklé během pobytu našeho dítěte v MŠ.

    ANO                      NE

           * nehodící se škrtněte

 

3. Veškeré písemnosti budou předávány nebo zasílány zákonnému zástupci:

     Jméno a příjmení:

     Adresa pro zasílání písemností

 

4. Bereme na vědomí, že v souladu s §36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, máme jako zákonní zástupci svého dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Bereme na vědomí, že seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim je možné v budově školy po celou dobu řízení po telefonické domluvě s ředitelkou školy ( tel. 569 484 646).

 

5. Bereme na vědomí, že MŠ zpracovává osobní údaje dětí jako svůj právní počin ( §28 zákona č.561/2004 Sb. Souhlasíme se zpracováním osobních a citlivých údajů dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte:

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy.

2. Očkování

   a. -  dítě je řádně očkováno

   b. -  dítě není řádně očkováno, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit

           pro trvalou kontraindikaci

    c.-  dítě není řádně očkováno z jiných důvodů, tudíž nesplňuje §50 zákona č.258/2000 Sb.,

           o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

                                                                       

3. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: a) tělesné

                                                                  b) smyslové

                                                                  c) zdravotní

                                                                  d) jiné

4. Alergie:

5. Jiná závažná sdělení o dítěti:

 

Souhlasím s možností účasti dítěte na akcích školy – plavání, školní výlety:

* zakroužkujte vybrané

 

 

V…………………………dne……………….                          razítko a podpis lékaře

 

Se všemi podmínkami přijetí  do mateřské školy jsme byli seznámeni a souhlasíme.

 

Podpisy  zákonných zástupců dítěte:

V…………………………………..dne……………………..